Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 

 


 

 

OFERTË E LIMITUAR 

FIKSIMI I ÇMIMIT DERI NË TRE VJET


Afati i pranimit: 24 tetor - 5 nëntor 2017


“Udha e shkronjave” ofron mundësinë për prindërit e saj që të fiksojnë çmimin deri në tre vite. 

Për të dhënë mundësinë që disa nga prindërit të mbajnë kostot nën kontroll, po krijojmë këtë ofertë, që duhet paguar maksimumi deri në 5 nëntor 2017:


Për vitin e ardhshëm 2018-2019

Me transport – 2950 euro

Pa transport – 2680 euro

 

Për dy vite mësimore 2018-2020

Me transport – 5750 euro

Pa transport – 5180 euro

 

Për tre vitet mësimore 2018-2021

Me transport – 8420 euro

Pa transport – 7600 euro

 

Disa specifikime:

Nëse heq dorë para fillimit të vitit shkollor 2018 – 2019 (shtator) i kthehet 100% shuma.

Nëse heq dorë pas shtatorit 2018, atëherë i mbahet vetëm shuma e konsumuar deri në atë çast, e llogaritur me çmimin e atij viti shkollor (jo me zbritjet), dhe pjesa tjetër i kthehet. Nuk do të ketë asnjë penalitet në kthim.

Pagesat paradhënie do të bëhen me faturë tatimore dhe me një kontratë të shkruar. 

 

 

Lista e Çmimeve 2016-2017