Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 
       
KLASA 11 - CAMBRIDGE AS LEVEL
KLASA 12 - CAMBRIDGE A LEVEL
KLASA 13 - CAMBRIDGE A LEVEL
ORIENTIMI DREJT UNIVERSITETIT
PRANIMI Nė Tė MESMEN
NJOHJA E KUALIFIKIMEVE Tė KEMBRIXHIT
KURSE AS & A LEVEL
 
 

 


 SHEMBUJ ORIENTIMI DREJT UNIVERSITETIT TË TOPLISTËS BOTËRORE

Orientimi drejt universitetit është një proces me shumë sfida për një nxënës, ndaj sa më herët nxënësi të grumbullojë informacion (të paktën 2 vjet përpara se të mbarojë gjimnazi) aq më mirë është. Pse themi të paktën "2 vjet përpara" sepse shumë nga universitetet kanë kërkesa lidhur me lëndët dhe kualifikimet që duhet të ketë nxënësi dhe rezultatet në to dhe ato nuk mundet të arrihen në çast. Nxënësi duhet të gjejë kush e kryen një kurs, duhet të lërë kohë edhe për të bërë një provë të dytë, nëse nuk është i kënaqur me rezultatin. 

"Udha e shkronjave" ka tashmë një përvojë shumë të mirë lidhur me aplikimet në SHBA, Angli, Kanada, Australi, Norvegji. 

Nxënësit dhe prindërit duhet të jenë shumë të qartë që do të kenë jashtëzakonisht shumë nevojë për një shkollë mbështetëse në procesin e aplikimit, sepse shumica e universiteteve kërkojnë dokumentacion dhe referenca nga shkolla. Nëse shkolla nuk është bashkëpunuese ose nuk e di rëndësinë e madhe që ka procesi i aplikimit në universitet, atëherë nxënësi rrezikon të humbë shumë nga mundësitë e tij. 


Të dashur nxënës, të dashur prindër, 

Më poshtë keni të përmbledhur procesin e aplikimit në Universitetin e Kembrixhit dhe në atë të Oxfordit. Ne kemi marrë pikërisht këto dy universitete si dy nga universitetet e toplistës botërore (Kembrixhi i dyti dhe Oxfordi i pesti për këtë vit, sipas http://www.topuniversities.com/). 

Një nga opinionet paragjykuese që vjen nga tradita e dobët e shkollave shqiptare për të qenë konkurruese në botë është "shumë lart po synoni". Duhet saktësuar se shkolla jonë e mesme "Udha e shkronjave" është në vijim të punës së shkëlqyer në 9-vjeçare e cila ka arritur rezultate të shkëlqyera në Cambridge IGCSE, dhe tashmë në A Level në vitin 2015, 2016, 2017.  Nxënësit e parë që kanë marrë kualifikimet IGCSE + A Level tashmë kanë përfunduar aplikimet në universitete të toplistës botërore dhe përgjigjet e para pozitive (pranimet) qartësisht tregojnë se puna e shkollës "Udha e shkronjave" po certifikohet me sukses.

Më poshtë keni citimet nga faqja zyrtare e Universitetit të Kembrixhit, (dokumenti AS and A Levels typical offers and requirements) dhe fill pas çdo citimi keni komentin që tregon plotësimin e këtyre kërkesave nga ana e shkollës sonë të mesme. 

 

Ofertat tipike AS dhe A Levels dhe kërkesat

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: Kandidatët duhet të zgjedhin një kombinim të lëndëve të niveleve AS dhe A Level që japin një përgatitje shumë të mirë për kursin e universitetit.

  Koment: Shkolla e mesme "Udha e shkronjave" ka pikërisht programet AS dhe A Level në lëndët: matematikë, fizikë, kompjuter, anglisht, gjermanisht, kontabilitet, drejtim ndërmarrjeje, ligj. 

 

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: Aplikantët për në Universitetin e Kembrixhit studiojnë zakonisht katër ose pesë AS Levels në vitin e 12 dhe ne presim nota të mira A në ato lëndë. Tutorët e Pranimeve shohin mesataren e rezultateve në tre lëndët më të mira të aplikantit të nivelit AS Level (aplikantëve nuk u kërkohet të arrijnë 90 për qind ose më sipër në të gjitha modulet). Aplikantët që kanë pesë lëndë nuk do të kenë përparësi në krahasim me ata që kanë katër.

  Koment: Shkolla jonë e mesme është e përqëndruar në më shumë se 5 lëndë kryesore. Ne i kemi hedhur tashmë bazat e këtyre lëndëve në IGCSE në 7 lëndë dhe nxënësit e parë kanë 3 lëndë në A Level (matematikë, anglisht, kontabilitet, ligj)

 

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT:   Të gjithë aplikantëve u kërkohet të raportojnë (në Supplementary Application Questionnaire) rezultatet e të gjitha moduleve AS dhe A Level që janë marrë deri në atë datë, të certifikuara ose jo. Kolegjet nuk do të bëjnë oferta të pakushtëzuara vetëm mbi bazën e notave të marra në nivelin AS. Shumica e aplikantëve studiojnë tre ose katër lëndë A Level. Kjo zakonisht është e mjaftueshme për të treguar gjerësinë e interesit dhe aftësinë për të menaxhuar një varg detyrash të larmishme akademike. Ne preferojmë që aplikantët të zhvillojnë njohuri të gjera dhe të thella të lëndëve që lidhen me aplikimin në kursin e zgjedhur sesa të grumbullojnë lëndë të tjera A Level. 

 

 Koment: Asnjë shkollë tjetër e mesme shqiptare nuk ofron një kalendar real të përputhur me Kembrixhin. Të dorëzosh notat AS ose A Level, do të thotë të bësh mësimin dhe të japësh provimet në kohën që kjo kërkohet nga Cambridge International Examinations, bordi kryesor vlerësues në botë të niveleve AS dhe A Level. Cambridge Assessment International Educuation është ministri për shkollën "Udha e shkronjave". Ne jemi një Shkollë Ndërkombëtare e Kembrixhit, regjistruar si qendra AL007. Në 2018, numri i regjistrimeve në IGCSE + A Level u katërfishua, duke sjellë në këto programe ajkën e nxënësve të shkëlqyer në olimpiadë. 

 

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: Oferta tipike e kushtëzuar A Level për lëndët e artit dhe për Shkencat Psikologjike dhe të Sjelljes për 2015 do të jenë A*AA. Oferta tipike e kushtëzuar A Level për lëndët shkencore (duke përjashtuar Shkencat Psikologjike dhe të Sjelljes) për 2015 do të jenë A*A*A. Në shtete ku nuk ofrohet nota A* në A Level tre nota A do të jenë të pranueshme. Disa aplikantëve mund t'u kërkohen oferta më të vogla dhe disa të tjerëve më sfidues. Aplikantëve mund t'u kërkohet të marrin A* në një apo më shumë lëndë varësisht nga rrethanat individuale.

 

 

 Koment: Kjo është the thembra e Akilit e procesit mësimor: CILËSIA që shprehet me notat e marra në lëndët që jepen provim ndërkombëtar të Kembrixhit. Këtu mësuesit dhe nxënësit duhet të bëjnë një punë të shkëlqyer që të arrijnë të marrin vlerësimet që duhen për të aplikuar në universitetete të sërës së lartë. Ne kemi besim se shumë nxënës do t'ia arrijnë objektivave për nota A dhe A*, por duhet theksuar që universitetet e tjera që janë më poshtë listës botërore kanë kërkesa që fillojnë nga nota C, ndaj nuk do të quhet që puna vlen vetëm nëse merret A ose A*. Ne kemi besim që do të kemi rezultate të larta si shkollë dhe kjo është e bazuar në rezultatet që morëm në provimet Cambridge IGCSE dhe A Level. 

 

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: 

* Të menduarit kritik në nivelin A Level nuk konsiderohet një lëndë e tretë e pranueshme për asnjë kurs në Kembrixh. Ndërkohë ajo shihet si një shtesë e vlefshme në portofolin tuaj të kualifikimeve si një lëndë e katërt AS ose A Level, pak mundësi ka të jetë pjesë e një oferte të kushtëzuar.

* Aftësitë Kyçe (Key Skills) dhe Studimet e Përgjithshme nuk kërkohen ose nuk përfshihen në vlerësimin akademik.

* Ne presim që studentët të kalojnë vlerësimin praktik në Shkencën A Level.

 

 Koment: Ne do të zhvillojmë në shkollë si lëndë Cambridge Global Perspectives. Duhet ditur që "Udha e shkronjave" ka arritjen më të madhe në këtë drejtim duke qenë një shkollë pilot e Kembrixhit për vitet 2016-2018 për programin pilot që kishte lidhje me moshat 5-14 vjeç, duke qenë një nga pesë shkollat pilot të Kembrixhit në Europë. Por Global Perspectives në të mesmen (IGCSE, A Level) quhet "flamurmbajtësja" e programeve të Kembrixhit. Besojmë që ajo luan rolin e pedanës ku vendosen tre lëndët e tjera A Level, pra të tria qëndrojnë mbi shtratin e aftësive të shekullit 21 që Global Perspectives i ngre në një nivel të jashtëzakonshëm dhe që për këtë arsye vlerësohen shumë nga universitetet.

 

Për më shumë informacione lexoni "Cambridge AS/A Level Requirements - The Facts"


Aplikimi në Cambridge 

King's College Cambridge

Pesë hapa të thjeshtë

Nëse doni të aplikoni në Kembrixh, procesi është në shumë gjëra i ngjashëm me atë të universiteteve të tjera. Megjithatë, në Kembrixh procesi fillon më herët për të patur kohë për të mbledhur dhe për të shqyrtuar të gjithë informacionin e aplikimit. Ky seksion ju jep orientime mbi ecurinë.

1. Kursi

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: Ju planifikoni të studioni lëndën në një nivel shumë të lartë për disa vjet kështu që duhet të siguroheni që keni zgjedhur një kurs për të cilin jeni personalisht i interesuar dhe që studimin e të cilit e gëzoni vërtet!

Për më shumë
  

  LIDHJA ME SHKOLLËN TONË TË MESME: Orientimi i duhur në shkollën tonë bëhet kryesisht në fund të klasës së dhjetë, në çastin që nxënësi zgjedh lëndët A Level për dy vitet e mëvonshme. Shkolla "Udha e shkronjave" ndjek praktikat më të mira të Anglisë që nxënësit të studiojnë mirë veten e tyre, çfarë duan, çfarë nuk duan, çfarë munden dhe çfarë jo përmes edhe testeve ndërkombëtare që vlerësohen të shkëlqyera për orientimin në karrierën profesionale.  

 

2. Kolegji

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: Ku doni të jetoni kur të jeni në Kembrixh? Ju mund të përcaktoni nëse keni një kolegj të preferuar ose të bëni një aplikim të hapur.

Për më shumë

 

  LIDHJA ME SHKOLLËN TONË TË MESME: Kjo është një detyrë me natyrë specifike në çastin e aplikimit, që do të varet nga zgjedhja personale, e cila do të jetë shumë e informuar edhe nga shkolla jonë. 

3. Apliko

CITIM NGA UNIVERSITETI I KEMBRIXHIT: Plotëso dhe regjistro online aplikimin tënd në UCAS  nga data 15 Tetor – kodi i institucionit është  CAM C05. Menjëherë pas kësaj, regjistro (Pyetësori shtesë për aplikimin) Supplementary Application Questionnaire (SAQ) – disa pyetje shtesë që kërkojnë informacion që nuk përfshihen në aplikimin tuaj UCAS që ndihmojnë Kembrixhin. 

Ju gjithashtu duhet të plotësoni dhe të regjistroni Aplikimin Paraprak Online të Kembrixhit - Cambridge Online Preliminary Application (COPA) nëse jetoni/ndiqni një shkollë/kolegj jashtë BE-së në kohën e aplikimit dhe/ose ose jeni duke aplikuar për bursë Organ Scholarship. Ka gjithashtu një formular aplikimi tjetër nëse jeni duke aplikuar për Graduate Course in Medicine.

Pavarësisht se nga jeni, ju mund t’ju kërkohet kopje e përkthyer e rezultateve të shkollës. Gjeni më shumë informacione në kërkesat për kopjen e rezultateve (transcript requirements).

Afate të tjera aplikimi zbatohen për ata që dëshirojnë të intervistohen në shtetet e tjera, dhe për disa aplikantë të rritur mature applicants.

Nuk është i mundur aplikimi në të dy universitetet e Kembrixhit dhe të Oxfordit në të njëjtin vit.

 

  LIDHJA ME SHKOLLËN TONË TË MESME: Në të gjitha këto procedura që mund të rezultojnë të ngjashme edhe për universitetet e tjera shkolla e mesme "Udha e shkronjave" do të mbështetë, orientojë dhe realizojë në kohën e duhur kërkesat teknike. 

 

4. Intervista

Çdokush me një shans të vërtetë për t’iu ofruar një vend ftohet për një intervistë. Kjo përfshin më shumë se 80 për qind të aplikantëve çdo vit.
Për më shumë

 

 LIDHJA ME SHKOLLËN TONË TË MESME: Edhe intervista kërkon një përgatitje nga ana e shkollës. Bashkëpunimi ynë do të jetë i ngushtë edhe me institucione më të specializuar në Angli lidhur me "provat e intervistave" që sigurisht nuk mund të jenë ezauruese, por që i krijojnë sigurinë nxënësit për paraqitjen e tij, nëse ka fatin të jetë në nxënësit e intervistuar.

5. Vendimi

Kembrixh do t’ju njoftojë për vendimin e tij para fundit të janarit.
Për më shumë

 

 

  LIDHJA ME SHKOLLËN TONË TË MESME: Aplikimi në universitetet e toplistës botërore do të jetë një kënaqësi për çdo nxënës të gjimnazit, pasi aplikimi bëhet veç kur i plotëson kushtet dhe kushtet e këtyre universiteteve janë mjaft të larta. Ndaj edhe sikur nxënësi të mos fitojë në këto universitete, ai me siguri do të pranohet në universitete që janë pak më poshtë në listën botërore por shumë më lart se mesatarja dhe jashtëzakonisht më lart se pozicioni i universiteteve shqiptare. 

 

Aplikimi në Oxford


Afati për aplikantët që duan t’i fillojnë studimet në Oxford në nivelin bachelor është deri në 15 tetor të një viti më parë (që i bie zakonisht në fillim të vitit të fundit të maturës).

 

1. Aplikimi në UCAS

Regjistrohu ndërmjet 1 shtatorit dhe 15 tetorit në www.ucas.com.

 

2. Testet

Për shumë kurse, ju duhet t’i nënshtroheni një testi si pjesë e aplikimit. Luteni të vini re që regjistrim i veçantë kërkohet për të gjitha testet.

 

3. Punë me shkrim

Për shumë kurse, ju duhet të dërgoni një punë me shkrim si pjesë e aplikimit tuaj.

 

4. Intervista

Nëse ju jeni në listën paraprake, do të ftoheni për një intervistë në dhjetor.

 

5. Vendimet

Kandidatët e listës paraprake do të njoftohen nëse aplikimi i tyre ka qenë ose jo i suksesshëm në fillim të Janarit.

 

How to apply

 

UDHA E SHKRONJAVE 
tashmë edhe shkollë e mesme.
Djathtas shpjegimi i shpërndarjes
së paketave mësimore të Kembrixhit
Parashkollor 
plus Fillore deri
në klasa 5
6 vite
Klasa 6,7,8

3 vjet
 Klasa 9,10

2 vjet
 Klasa 11,12,13

3 vjet
  CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS   Cambridge Primary Cambridge Secondary 1 Cambridge IGCSE